2020 CCHS Team2021 CCHS TeamFalls v Lake JVFalls v Lake Varsity